kurs VLOS w csuav.pl

Kurs 01

Kurs zawodowy dla operatora drona – zakres podstawowy (uprawnienie VLOS)

Kierunki i specjalności:

Operowanie Bezzałogowym Statkiem Powietrznym w lotach innych niż rekreacyjne lub sportowe.

Jednostki prowadzące:
 • Centrum Szkolenia UAV Sp. z o.o.
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Zapisy:

od 2017-05-22

Limit miejsc:

30

Język wykładowy:

polski, angielski

Wysokość czesnego:

Cena kursu zależna od lokalizacji kursu – szczegóły w kalendarzu.

Opis:

Operator dronów to obecnie jeden z najbardziej pożądanych zawodów. Zajmuje się nie tylko fotografią z powietrza i nagrywaniem filmów, ale także wykorzystuje drony do monitoringu, tworzenia map, modeli 3D czy wykonywania pomiarów. Operator drona to osoba pilotująca Bezzałogowe Statki Powietrzne (drony). Brzmi to skomplikowanie, w praktyce jednak kilkudniowe szkolenie, realizowane wspólnie przez UKSW i Centrum Szkolenia UAV sp. z o.o. pozwoli Ci opanować podstawy tego zawodu potrzebne do rozpoczęcia pracy jako Operator. Kurs zakończony jest egzaminem państwowym, przeprowadzanym przez egzaminatora z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym daje uprawnienia pracownika personelu lotniczego.

Adresaci:

Osoby chcące uzyskać uprawnienia zawodowe operatora drona w lotach innych niż rekreacyjne lub sportowe, wykonywanych w zasięgu wzroku.

Zakładane efekty kształcenia:

Przygotowanie merytoryczne, pozwalające na złożenie egzaminu teoretycznego i praktycznego z wynikiem pozytywnym przez egzaminatorem z ramienia Urzędu Lotnictwa Cywilnego, prowadzące do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji UAVO w zakresie VLOS.

Tematyka kursów:
 • zasady operowania dronami w polskiej przestrzeni powietrznej (FIR Warszawa)
 • wykonywanie lotów usługowych i komercyjnych
 • wykonywanie lotów w zasięgu wzroku
 • planowanie lotu, przygotowanie operatora i zasady bezpieczeństwa
 • zajęcia symulatorowe i praktyczne w zakresie operowania dronami
Organizacja kursu:

Zajęcia: poniedziałek-piątek w godz. 8.00-15.00.
Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 3 dni – 21 godzin (w tym 14 godzin zajęć teoretycznych oraz 7 godzin zajęć praktycznych w formie ćwiczeń na symulatorach oraz lotów na polu manewrowym).

Zgodnie z ogłoszeniem nr 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 kwietnia 2017 w sprawie programów szkoleń do uzyskania świadectw kwalifikacji członków personelu lotniczego oraz wpisywanych do nich uprawnień prowadzonych przez podmioty szkolące, sumaryczny czas trwania szkolenia teoretycznego nie może być krótszy niż 14 godzin zegarowych. Ćwiczenia w locie obejmują co najmniej 4 godziny lotu w przypadku szkolenia na BSP o masie startowej nieprzekraczającej 5 kg oraz co najmniej 8 godzin lotu w przypadku szkolenia na BSP o masie startowej w przedziale od 5 kg do 25 kg. PODSTAWA PRAWNA.

Warunek ukończenia:

Uczestnictwo w zajęciach potwierdzone podpisaniem listy obecności i zdanie egzaminu wewnętrznego kończącego kurs, dopuszczającego do egzaminu państwowego przed egzaminatorem z ramienia Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Moduły kształcenia:

Wykłady teoretyczne:

 • prawo lotnicze
 • zasady wykonywania lotów w zasięgu wzroku (VLOS)
 • człowiek jako operator bezzałogowego statku powietrznego
 • bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne
 • obsługa, budowa, działanie systemów i podzespołów BSP

Ćwiczenia symulatorowe i praktyczne:

 • przygotowanie do lotu bezzałogowego statku powietrznego
 • obsługa naziemna i ocena jego zdatności do lotu
 • umiejętności bezpiecznego wykonywania czynności lotniczych
 • wykonywanie procedur pilotażowych normalnych oraz procedur mających zastosowanie w sytuacjach niebezpiecznych i awaryjnych
Zasady kwalifikacji:

Przystąpienie do kursu wymaga posiadania ważnego orzeczenia lotniczo-lekarskiego, wydawanego przez lekarzy orzeczników uprawnionych do wykonywania badań lotniczo-lekarskich i wydawania orzeczeń dla kandydatów na członków personelu lotniczego.

Lista lekarzy orzeczników dostępna jest pod adresem:

http://www.ulc.gov.pl/pl/personel-lotniczy/medycyna-lotnicza/lekarze-orzecznicy

Sposób rekrutacji:

Zainteresowanych kursem zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną:
Małgorzata Sosna: biuro@csuav.pl, tel. 692 370 047,
Przemysław Kojło: p.kojlo@uksw.edu.pl, tel. 515 088 347.

Wymagania dotyczące egzaminu państwowego:

W celu przystąpienia do egzaminu państwowego kursant zobowiązany jest dodatkowo uiścić opłatę egzaminacyjną na rzecz ULC w wysokości 207 zł, wykupić ubezpieczenie OC dla operatora drona (od 244 zł) oraz posiadać ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie (cena badań od 200 zł do 370 zł zależnie od placówki, AlergoMed Aviation w Warszawie 246 zł).

http://www.ulc.gov.pl/pl/personel-lotniczy/medycyna-lotnicza/lekarze-orzecznicy

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *