Kurs 04

Kurs fotogrametrii w zakresie modelowania rzeczywistości, tworzenia modeli 3D, numerycznego modelu terenu oraz cyfrowej true-fotomapy

Kierunki i specjalności:

Operowanie Bezzałogowym Statkiem Powietrznym w lotach innych niż rekreacyjne lub sportowe.

Jednostki prowadzące:
 • Centrum Szkolenia UAV Sp. z o.o.
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Zapisy:

od 2017-05-22

Limit miejsc:

30

Język wykładowy:

polski, angielski

Wysokość czesnego:

Cena kursu to 4.450 zł brutto.

Opis:

Szkolenie ma na celu wprowadzenie kursanta w podstawy merytoryczne wstępnych procesów przetwarzania danych zgodnych z praktyką fotogrametryczną, przedstawienie kursantowi podstawy modelowania przestrzennego rzeczywistości za pomocą chmury punktów, wprowadzenie w zagadnienia modelowania 3D, tzw. inżynierii odwrotnej i tworzenia podstawowych modeli przestrzennych świata rzeczywistego w oprogramowaniu dedykowanym fotogrametrii, wprowadzenie kursanta do tworzenia profesjonalnych modeli terenu oraz ortofotomap, a także przedstawienie zasad poprawnego wykonywania misji fotolotniczych, służących celom fotogrametrycznym, w zależności od posiadanej platformy BSL.
Operator dronów to obecnie jeden z najbardziej pożądanych zawodów. Zajmuje się nie tylko fotografią z powietrza i nagrywaniem filmów, ale także wykorzystuje drony do monitoringu, tworzenia map, modeli 3D czy wykonywania pomiarów. Operator drona to osoba pilotująca Bezzałogowe Statki Powietrzne (drony). Brzmi to skomplikowanie, w praktyce jednak kilkudniowe szkolenie, realizowane wspólnie przez UKSW i Centrum Szkolenia UAV sp. z o.o., pozwoli Ci opanować podstawy tego zawodu, potrzebne do rozpoczęcia pracy jako Operator.

Adresaci:

Osoby posiadające uprawnienia zawodowe operatora drona w lotach innych niż rekreacyjne lub sportowe, wykonywanych w zasięgu wzroku lub w zasięgu i poza zasięgiem wzroku, chcące nabyć i poszerzyć umiejętności w zakresie wykorzystywania produktów fotogrametrycznych na potrzeby modelowania rzeczywistości oraz tworzenia cyfrowych truefotomap.

Zakładane efekty kształcenia:

Po odbytym szkoleniu, kursant swobodnie wykonuje wstępne procesy przetwarzania danych oraz potrafi ocenić uzyskane wyniki. Ponadto kursant potrafi szczegółowo analizować wyniki wyrównania zdjęć w oparciu o zastosowane fotopunkty oraz punkty kontrolne. Zdobyta wiedza pozwoli też na wykonywanie wektoryzacji oraz przekazywanie wysokiej jakości materiału implementowanego w programach zewnętrznych oraz stanowi podstawę późniejszej modyfikacji manualnej uzyskanego modelu w oprogramowaniu zewnętrznym dedykowanym dla modeli 3D. Po odbytym szkoleniu kursant potrafi ocenić przyczynę powstawania ewentualnych odchyleń oraz źródła błędów. W ramach szkolenia kursant poznaje także praktyczne zasady planowania misji – od odpowiedniego doboru sprzętu, poprzez manualne ustawienie kamery, po projektowanie szeregów w zależności od warunków pogodowych.

Organizacja kursu:

Zajęcia: poniedziałek-piątek w godz. 8.00-15.00.
Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 5 dni – 35 godzin zajęć teoretycznych.

Warunek ukończenia:

Uczestnictwo w zajęciach potwierdzone podpisaniem listy obecności i zdanie egzaminu wewnętrznego kończącego kurs.

Moduły kształcenia:

Wykłady teoretyczne – Wprowadzenie do teorii fotogrametrii. Podstawy merytoryczne oraz analityczne oceny podstawowych procesów obliczeniowych.

 1. Wprowadzenie teoretyczne:
  1. omówienie zasad rzutu środkowego
  2. elementy orientacji wewnętrznej zdjęcia
  3. zniekształcenie zdjęć – parametry dystorsji
  4. efekt Global Shutter oraz Rolling Shutter
  5. elementy orientacji zewnętrznej zdjęć
 2. Sygnalizacja oraz pomiar znaków pomiarowych – fotopunktów
 3. Dobór kamery pomiarowej oraz oprogramowania w zależności od typu kamery – uwzględnienie efektu Global oraz Rolling Shutter
 4. Proces aerotriangulacji – podstawy wyrównania zdjęć w bloku:
  1. teoria procesu aerotriangulacji
  2. rozkład błędów w bloku zdjęć
  3. aerotriangulacja z parametrami dodatkowymi – samokalibracja
  4. aerotriangulacja wspomagana GPS oraz RTK
 5. Praca w środowisku fotogrametrycznym – pr ogram Pix4D:
  1. Wykonanie procesu aerotriangulacji:
   • założenie nowego projektu
   • zdefiniowanie oraz pomiar osnowy fotogrametrycznej
   • określenie typu pomierzonych punktów osnowy w zależności od przewidywanych wyników wyrównania
   • definiowanie parametrów procesu aerotriangulacji
  2. Omówienie oraz ocena dokładnościowa otrzymanych wyników wyrównania bloku zdjęć

Wykłady teoretyczne – Modelowanie rzeczywistości za pomocą chmury punktów oraz podstawowe pomiary wektorowe.

 1. Wprowadzenie teoretyczne oraz elementy praktyczne stosowania algorytmów generowania chmur punktów
 2. Omówienie parametrów wejściowych procesu generowania chmury punktów w programach dedykowanych fotogrametrii niskopułapowej
 3. Pozyskanie danych celem modelowania przestrzennego pojedynczych obiektów
 4. Praca w środowisku fotogrametrycznym – program Pix4DMapper/Agisoft PhotoScan/3Dsurvey:
  1. założenie nowego projektu, definiowanie układu odniesienia
  2. wprowadzenie do procesów aerotriangulacji oraz parametrów wyrównania bloku zdjęć
  3. wykonanie procesu aerotriangulacji
  4. proces generowania chmury punktów
  5. proces „czyszczenia” chmury punktów – „maskowanie” zdjęć
  6. omówienie procesu klasyfikacji chmury punktów
 5. Omówienie możliwych źródeł błędów powstałych podczas pozyskania danych obrazowych i na etapie przetwarzania materiału zdjęciowego oraz praktyczne możliwości ich rozwiązania
 6. Praca w środowisku fotogrametrycznym – program Pix4DMapper/Agisoft PhotoScan/3Dsurvey:
  1. proces wektoryzacji chmury punktów
  2. wksportowanie efektów wektoryzacji oraz zmodyfikowanych chmur punktów do programów zewnętrznych typu: CAD, GIS

Wykłady teoretyczne – Wykorzystanie fotogrametrii do modelowania 3D oraz tworzenia ortoobrazów.

 1. Wstęp teoretyczny do modelowania 3D
 2. Przedstawienie praktycznych aspektów pozyskiwania materiału zdjęciowego modelowanego obiektu
 3. Pozyskanie materiału zdjęciowego pojedynczego obiektu celem modelowania 3D
 4. Szczegółowe omówienie parametrów wejściowych procesu automatycznego modelowania 3D
 5. Omówienie procesu tworzenia oraz zastosowania ortoobrazów
 6. Praca w środowisku fotogrametrycznym – program Pix4DMapper/Agisoft PhotoScan/Reality Capture:
  1. założenie nowego projektu
  2. wprowadzenie do procesów aerotriangulacji oraz parametrów wyrównania bloku zdjęć
  3. wprowadzenie do procesu generowania chmury punktów oraz parametrów wejściowych procesu
  4. proces generowania chmury punktów
  5. proces modelowania 3D
  6. ocena wizualna uzyskanego modelu oraz modyfikacja powstałych odchyleń
  7. wygenerowanie ortoobrazu
 7. Omówienie możliwych źródeł błędów modelu 3D powstałych podczas pozyskania danych obrazowych i na etapie przetwarzania materiału zdjęciowego oraz praktyczne możliwości ich rozwiązania
 8. Eksportowanie modelu 3D do zewnętrznego oprogramowania dedykowanego grafice 3D – przykłady programów, przykładowa edycja modelu

Wykłady teoretyczne – Tworzenie numerycznego modelu terenu oraz cyfrowej true-ortofotomapy.

 1. Wprowadzenie do zagadnień numerycznego modelowania terenu:
  1. omówienie formatu rastrowego danych
  2. numeryczny model pokrycia terenu a numeryczny model terenu
  3. zastosowanie numerycznych modeli pokrycia terenu
 2. Wstęp teoretyczny do procesu powstawania true-ortofotomapy
 3. Technologiczne aspekty tworzenia cyfrowej ortofotomapy:
  1. idea ortorektyfikacji zdjęcia – przepróbkowanie obrazów
  2. korekcja radiometryczna ortofotomapy
  3. mozaikowanie zdjęć
  4. true-ortofotomapa a ortofotomapa
 4. Proces tworzenia i edycji ortofotomapy w środowisku fotogrametrycznych na przykładzie programów APS Menci, Pix4DMapper, Agisoft PhotoScan, 3Dsurvey – omówienie podstawowych funkcji programów
 5. Praca w środowisku fotogrametrycznym – program Pix4DMapper/APS Menci/3Dsurvey:
  1. założenie nowego projektu
  2. wprowadzenie do procesów aerotriangulacji oraz parametrów wyrównania bloku zdjęć
  3. wprowadzenie do procesu generowania chmury punktów oraz parametrów wejściowych procesu
  4. omówienie parametrów wejściowych procesu tworzenia numerycznego modelowania terenu oraz ortofotomapy/true-ortofotomapy – generowanie wymienionych produktów
  5. ocena jakości powstałych produktów oraz ich modyfikacja

Wykłady teoretyczne – Podstawy wykonywania nalotów fotogrametrycznych.

 1. Wprowadzenie teoretyczne oraz praktyczne do podstawowych pojęć stosowanych w ramach wykonywania misji fotolotniczych
 2. Dobór odpowiedniego sprzętu w zależności od specyfikacji oraz ekonomii misji fotolotniczej
 3. Przykład projektowania misji w programie Mission Planner oraz Pix4DCaptue. Omówienie głównych parametrów misji
 4. Omówienie podstawowych aplikacji mobilnych dedykowanych wykonywaniu niskopułapowych nalotów fotogrametrycznych – wskazanie słabych stron aplikacji mobilnych
 5. Wykonywanie misji fotolotniczych na wskazanym za pomocą wektorowego formatu danych obszaru nalotów
 6. Wykonywanie misji fotolotniczych w zależności od warunków meteorologicznych:
  1. manualne ustawianie parametrów kamery w zależności od warunków pogodowych
  2. projektowanie szeregów misji w zależności od kierunku wiatru
 7. Łącznie misji fotogrametrycznych w jeden blok zdjęć
 8. Wstępna ocena poprawności wykonania misji fotolotniczej
 9. Zasady właściwej korekty radiometrycznej materiału fotolotniczego
Zasady kwalifikacji:

Przystąpienie do kursu wymaga posiadania ważnego Świadectwa Kwalifikacji UAVO w zakresie lotów bezzałogowego statku powietrznego wykonywanych w zasięgu i poza zasięgiem wzroku.

Sposób rekrutacji:

Zainteresowanych kursem zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną:
Małgorzata Sosna: biuro@csuav.pl, tel. 692 370 047,
Przemysław Kojło: p.kojlo@uksw.edu.pl, tel. 515 088 347.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *