Kurs 05

Kurs przetwarzania produktów fotogrametrycznych w środowisku GIS

Kierunki i specjalności:

Operowanie Bezzałogowym Statkiem Powietrznym w lotach innych niż rekreacyjne lub sportowe.

Jednostki prowadzące:
 • Centrum Szkolenia UAV Sp. z o.o.
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Zapisy:

od 2017-05-22

Limit miejsc:

30

Język wykładowy:

polski, angielski

Wysokość czesnego:

Cena kursu to 4.450 zł brutto.

Opis:

Kurs wprowadza w podstawy wykorzystywania produktów fotogrametrycznych do celów użytkowych, poprzez wykonywanie specjalistycznych analiz przestrzennych w środowisku GIS. Elementy kursu pozwalają na swobodne poruszanie się w programach QGIS oraz SAGA GIS, umożliwiając tworzenie pochodnych produktów fotogrametrycznych w postaci danych wektorowych, rastrowych oraz map tematycznych.
Operator dronów to obecnie jeden z najbardziej pożądanych zawodów. Zajmuje się nie tylko fotografią z powietrza i nagrywaniem filmów, ale także wykorzystuje drony do monitoringu, tworzenia map, modeli 3D czy wykonywania pomiarów. Operator drona to osoba pilotująca Bezzałogowe Statki Powietrzne (drony). Brzmi to skomplikowanie, w praktyce jednak kilkudniowe szkolenie, realizowane wspólnie przez UKSW i Centrum Szkolenia UAV sp. z o.o., pozwoli Ci opanować podstawy tego zawodu, potrzebne do rozpoczęcia pracy jako Operator.

Adresaci:

Osoby posiadające uprawnienia zawodowe operatora drona w lotach innych niż rekreacyjne lub sportowe, wykonywanych w zasięgu wzroku lub w zasięgu i poza zasięgiem wzroku, chcące nabyć i poszerzyć umiejętności w zakresie wykorzystywania produktów fotogrametrycznych do celów użytkowych, poprzez wykonywanie specjalistycznych analiz przestrzennych w środowisku GIS.

Zakładane efekty kształcenia:

Przygotowanie merytoryczne, pozwalające skutecznie wykorzystywać produkty fotogrametryczne do celów użytkowych, poprzez wykonywanie specjalistycznych analiz przestrzennych w środowisku GIS, swobodne poruszanie się w programach QGIS oraz SAGA GIS, umożliwiające tworzenie pochodnych produktów fotogrametrycznych w postaci danych wektorowych, rastrowych oraz map tematycznych.

Organizacja kursu:

Zajęcia: poniedziałek-piątek w godz. 8.00-15.00.
Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 5 dni – 33 godziny (w tym 18 godzin zajęć teoretycznych oraz 15 godzin zajęć praktycznych w formie lotów na polu manewrowym).

Warunek ukończenia:

Uczestnictwo w zajęciach potwierdzone podpisaniem listy obecności i zdanie egzaminu wewnętrznego kończącego kurs.

Moduły kształcenia:

Dzień 1 – Quantum GIS

 1. Wprowadzenie do podstawowych zagadnień Systemu Informacji Geograficznej:
  1. wektor, czyli punkt, linia, poligon
  2. obraz rastrowy
  3. warstwy w środowisku GIS
  4. podstawowe układy współrzędnych
  5. GIS rastrowy a GIS wektorowy
  6. formaty danych
  7. tabelaryczny zapis danych
 2. Wprowadzenie do programu Quantum GIS, omówienie podstawowych narzędzi:
  1. omówienie struktury programu
  2. zapoznanie z podstawowymi funkcjami

Dzień 2

 1. Praca w programie Quantum GIS:
  1. wektoryzacja podkładu rastrowego – monoploting
  2. tworzenie tabeli atrybutów danych
  3. nadawanie georeferencji
 2. Metody selekcji danych w środowisku Quantum GIS
 3. Wprowadzenie do języka zapytań SQL – Kreator zapytań
 4. Złączenia tabel

Dzień 3

 1. Analiza oraz przetwarzanie danych wektorowych
 2. Przestrzenne analizy danych rastrowych

Dzień 4

 1. Wizualizacja danych otrzymanych w środowisku fotogrametrycznym
 2. Generowanie pochodnych produktów fotogrametrycznych

Dzień 5 – GIS – SAGA GIS

 1. Wprowadzenie do środowiska SAGA GIS
 2. Wizualizacje przestrzenne produktów fotogrametrycznych
 3. Wykonywanie specjalistycznych analiz przestrzennych
Zasady kwalifikacji:

Przystąpienie do kursu wymaga posiadania ważnego Świadectwa Kwalifikacji UAVO w zakresie lotów bezzałogowego statku powietrznego wykonywanych w zasięgu i poza zasięgiem wzroku.

Sposób rekrutacji:

Zainteresowanych kursem zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną:
Małgorzata Sosna: biuro@csuav.pl, tel. 692 370 047,
Przemysław Kojło: p.kojlo@uksw.edu.pl, tel. 515 088 347.