Kurs 06

Kurs instruktorski do uzyskania uprawnienia Instruktora w szkoleniach dla operatorów dronów, nadawanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego

Kierunki i specjalności:

Operowanie Bezzałogowym Statkiem Powietrznym w lotach innych niż rekreacyjne lub sportowe.

Jednostki prowadzące:
 • Centrum Szkolenia UAV Sp. z o.o.
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Zapisy:

od 2017-05-22

Limit miejsc:

10

Język wykładowy:

polski, angielski

Wysokość czesnego:

Cena kursu zależna od lokalizacji kursu – szczegóły w kalendarzu.

Opis:

Jest to najbardziej zaawansowany kurs, pozwalający nabyć niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz uprawnienia instruktorskie, uprawniające do prowadzenia kursów dla operatorów dronów w zakresie operowania bezzałogowymi statkami powietrznymi w lotach w zasięgu i poza zasięgiem wzroku. Uczestnicy kursu instruktorskiego nabywają wiedzę wykraczającą poza zakres kursu rozszerzonego dla operatora drona (uprawnienie BVLOS), a także nabywają niezbędne doświadczenie instruktorskie pod okiem kadry szkoleniowej. W trakcie kursu instruktorskiego, w ramach nadzorowanej praktyki instruktorskiej  mają za zadanie przeprowadzić szkolenie dla dwóch operatorów dronów.

Operator dronów to obecnie jeden z najbardziej pożądanych zawodów. Zajmuje się nie tylko fotografią z powietrza i nagrywaniem filmów, ale także wykorzystuje drony do monitoringu, tworzenia map, modeli 3D czy wykonywania pomiarów. Operator drona to osoba pilotująca Bezzałogowe Statki Powietrzne (drony). Brzmi to skomplikowanie, w praktyce jednak kilkudniowe szkolenie, realizowane wspólnie przez UKSW i Centrum Szkolenia UAV sp. z o.o., pozwoli Ci opanować podstawy tego zawodu, potrzebne do rozpoczęcia pracy jako Operator. Kurs zakończony jest egzaminem państwowym, przeprowadzanym przez egzaminatora z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym daje uprawnienia dodatkowe pracownika personelu lotniczego z uprawnieniami Instruktora UAVO.

Adresaci:

Posiadacze Świadectwa Kwalifikacji Operatora UAV, chcący uzyskać zawodowe uprawnienia dodatkowe Instruktora szkolenia operatorów dronów w lotach innych niż rekreacyjne lub sportowe, wykonywanych w zasięgu i poza zasięgiem wzroku.

Zakładane efekty kształcenia:

Przygotowanie merytoryczne, pozwalające na złożenie egzaminu teoretycznego i praktycznego z wynikiem pozytywnym przez egzaminatorem z ramienia Urzędu Lotnictwa Cywilnego, prowadzące do uzyskania uprawnienia dodatkowego instruktorskiego, wpisywanego do Świadectwa Kwalifikacji UAVO.

Tematyka kursów:
 • Zasady operowania dronami w polskiej przestrzeni powietrznej (FIR Warszawa)
 • Wykonywanie lotów usługowych i komercyjnych
 • Wykonywanie lotów w zasięgu wzroku i poza zasięgiem wzroku
 • Planowanie lotu, przygotowanie operatora i zasady bezpieczeństwa
 • Wykonywanie lotów półautomatycznych, automatycznych i autonomicznych, po zaplanowanej trasie
 • Szczególne przypadki w locie – zagadnienia bezpieczeństwa
 • Łączność radiowa
 • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
 • Pedagogika
 • Psychologia
 • Metodyka szkolenia – zajęcia symulatorowe i praktyczne w zakresie operowania dronami
 • Organizacja lotów szkolnych i kierowanie nimi
Organizacja kursu:

Zajęcia: poniedziałek-piątek w godz. 8.00-16.00.
Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 80 (w tym 25 godzin zajęć teoretycznych, 15 godzin zajęć praktycznych w formie ćwiczeń na symulatorze, ćwiczeń naziemnych i lotów na polu manewrowym oraz 40 godzin nadzorowanej praktyki instruktorskiej).

Warunek ukończenia:

Uczestnictwo w zajęciach potwierdzone podpisaniem listy obecności, zdanie egzaminu wewnętrznego kończącego kurs, dopuszczającego do egzaminu państwowego przed egzaminatorem z ramienia Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ukończenie nadzorowanej praktyki instruktorskiej, polegającej na przeszkoleniu 2 kursantów do poziomu operatora drona w lotach innych niż rekreacyjne lub sportowe wykonywanych w zasięgu i poza zasięgiem wzroku.

Moduły kształcenia:

Wykłady teoretyczne

 • Prawo lotnicze i przepisy wykonywania lotów
  • Przepisy licencjonowania odnoszące się do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego (UAVO)
  • Art. 126 ustawy prawo lotnicze oraz struktura przestrzeni powietrznej
  • Przepisy i procedury ruchu lotniczego
  • Służby i organy ruchu lotniczego
  • Klasyfikacja przestrzeni powietrznej
  • Skutki prawne naruszania przepisów lotniczych
 • Szczególne przypadki w locie – zagadnienia bezpieczeństwa 
  • Przyczyny powstawania zdarzeń lotniczych
  • Zawodność działania ludzkiego
  • Zawodność sprzętu lotniczego
  • Omówienie sytuacji awaryjnych mogących mieć miejsce w czasie wykonywania lotu
  • Procedury postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych
  • Procedury postępowania w przypadku katastrofy statku powietrznego
 • Człowiek jako pilot i operator bezzałogowego statku powietrznego – możliwości i ograniczenia
  • Czynnik ludzki w lotnictwie
  • Podstawy psychologii lotniczej, w tym aspekty związane z długotrwałym wysiłkiem umysłowym oraz fizycznym podczas wykonywania misji przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych
  • Wpływ medykamentów i środków psychotropowych na wydolność psychofizyczną operatora bezzałogowego statku powietrznego
  • Podstawowa wiedza o fizjologii i psychologii człowieka oraz ich wpływie na operowanie bezzałogowym statkiem powietrznym
  • Współużytkowanie przestrzeni powietrznej przez pilotów załogowych i operatorów bezzałogowych statków powietrznych
 • Zasady wykonywania lotów 
  • Ogólna wiedza o aerodynamice i mechanice lotu
 • Łączność radiowa 
  • Przepisy i regulacje prawne
  • Sposoby przekazywania informacji przy użyciu fal radiowych
  • Specyfikacja transmisji w lotniczej łączności radiowej
  • Międzynarodowy kod fonetyczny ICAO
  • Kod Q
  • Korespondencja radiotelefoniczna
  • Nadawanie zwrotne
  • Łączność w niebezpieczeństwie
 • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
  • Podstawy prawne
  • Podstawowy algorytm udzielania pierwszej pomocy
  • Urazy mechaniczne: stłuczenia, zwichnięcia, zranienia, złamania
  • Porażenie prądowe
  • Oparzenia
  • Omdlenia
  • Zasłabnięcia
  • Udar cieplny
  • Wstrząs
  • Powiadamianie służb medycznych
 • Pedagogika 
  • Wychowanie
  • Dyscyplina naukowa
  • Funkcje
  • Zadania
  • Nawyk
  • Nauczanie a kształcenie
  • Nauki wspierające pedagogikę
 • Psychologia 
  • Cele
  • Podejście humanistyczne
  • Interdyscyplinarność
  • Procesy poznawcze
  • Psychoanaliza
  • Świadomość, przedświadomość, nieświadomość
  • ID, Ego, Superego
 • Metodyka szkolenia
  • Zasady prowadzenia szkoleń teoretycznych i praktycznych
  • Podręczniki i pomoce naukowe
  • Zastosowanie symulatorów w szkoleniu praktycznym
  • Szkolenie lotnicze do uprawnień VLOS/BVLOS
 • Organizacja lotów szkolnych i kierowanie nimi 
  • Szkolenie lotnicze do uprawnień VLOS/BVLOS

Ćwiczenia symulatorowe i praktyczne

 • Ćwiczenia na symulatorze, obejmujące podstawowe figury i manewry
 • Przygotowanie do lotu bezzałogowego statku powietrznego, jego obsługę naziemną, łącznie z oceną jego zdatności do lotu
 • Przygotowanie operacyjne i nawigacyjne do lotu, łącznie z analizą informacji meteorologicznych
 • Wykonywanie procedur pilotażowych normalnych
 • Wykonywanie procedur mających zastosowanie w sytuacjach niebezpiecznych i awaryjnych

Nadzorowana praktyka instruktorska

 • Przeprowadzenie szkolenia teoretycznego i praktycznego dwóch kursantów do uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku (BVLOS)
Zasady kwalifikacji:

Przystąpienie do kursu wymaga posiadania ważnego Świadectwa Kwalifikacji UAVO w zakresie lotów bezzałogowego statku powietrznego wykonywanych w zasięgu i poza zasięgiem wzroku.
Przystąpienie do kursu wymaga posiadania ważnego orzeczenia lotniczo-lekarskiego, wydawanego przez lekarzy orzeczników uprawnionych do wykonywania badań lotniczo-lekarskich i wydawania orzeczeń dla kandydatów na członków personelu lotniczego.

Lista lekarzy orzeczników dostępna jest pod adresem:

http://www.ulc.gov.pl/pl/personel-lotniczy/medycyna-lotnicza/lekarze-orzecznicy

Sposób rekrutacji:

Zainteresowanych kursem zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną:
Małgorzata Sosna: biuro@csuav.pl, tel. 692 370 047,
Przemysław Kojło: p.kojlo@uksw.edu.pl, tel. 515 088 347.

Wymagania dotyczące egzaminu państwowego:

W celu przystąpienia do egzaminu państwowego kursant zobowiązany jest dodatkowo uiścić opłatę egzaminacyjną na rzecz ULC w wysokości 314 zł, posiadać ubezpieczenie OC dla operatora drona (od 244 zł) oraz posiadać ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *